Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej

  Nota 31.12.2015 31.12.2014
AKTYWA
Kasa, środki w Banku Centralnym 18 13 743 864 11 738 371
Należności od banków 19 4 552 972 2 486 686
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 20 783 199 1 924 426
Pochodne instrumenty finansowe 21 4 347 269 5 494 822
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 23 15 154 100 15 723 148
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 24 190 413 708 179 497 384
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 25 28 309 515 22 279 225
Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności 26 210 330 233 358
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 27 391 871 322 486
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 28 220 020 624 992
Zapasy 29 400 948 138 716
Wartości niematerialne 30 3 270 983 3 379 501
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 31 2 782 186 2 653 555
nieruchomości inwestycyjne   141 813 129 693
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 15 46 532 118 810
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 901 645 863 677
Inne aktywa 32 1 410 777 1 221 432
SUMA AKTYWÓW   266 939 919 248 700 589
       
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Zobowiązania
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 33 4 219 4 427
Zobowiązania wobec banków 34 18 288 797 19 394 482
Pochodne instrumenty finansowe 21 4 624 767 5 545 141
Zobowiązania wobec klientów 35 195 758 461 174 386 766
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 36 2 400 493 2 679 722
Zobowiązania związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży   - 34 964
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 37 9 432 973 13 300 610
Zobowiązania podporządkowane 38 2 499 163 2 413 985
Pozostałe zobowiązania 39 3 356 170 2 954 603
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 15 26 057 17 453
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 31 812 29 047
Rezerwy 40 252 094 323 838
SUMA ZOBOWIĄZAŃ   236 675 006 221 085 038
Kapitał własny
Kapitał zakładowy 41 1 250 000 1 250 000
Pozostałe kapitały 41 25 417 809 23 374 794
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 41 (216 501) (192 692)
Niepodzielony wynik finansowy 41 1 222 413 (60 658)
Wynik roku bieżącego 41 2 609 564 3 254 122
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 41 30 283 285 27 625 566
Udziały niekontrolujące 41 (18 372) (10 015)
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM   30 264 913 27 615 551
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO    266 939 919 248 700 589
       
Współczynnik wypłacalności 74 14,61% 12,96%
Wartość księgowa (w tys. PLN)   30 264 913 27 615 551
Liczba akcji (w tys.) 1 1 250 000 1 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)   24,21 22,09
Rozwodniona liczba akcji (w tys.)   1 250 000 1 250 000